close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • UMIEJSCOWIENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA W POLSKIM USC

 • Umiejscowienie aktu małżeństwa

  Każdy obywatel polski, który zawarł związek małżeński poza granicami kraju, powinien dokonać umiejscowienia (rejestracji) aktu małżeństwa w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Warunek ten jest konieczny, aby osoba taka mogła ubiegać się o wydanie polskiego paszportu.

  Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce, a w przypadku osób, które na terenie Polski nigdy nie mieszkały, lub których miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić - w USC Warszawa Śródmieście. Z uwagi na dużą ilość składanych wniosków, czas oczekiwania na rejestrację w tym ostatnim przypadku może być bardzo długi.

  Rejestracji małżeństwa można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce: osobiście, za pośrednictwem najbliższej rodziny, albo innej osoby upoważnionej. Jeżeli rejestracji ma dokonać członek najbliższej rodziny, na podstawie Ustawy z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego art. 83 - Dz.U. z 2004 r nr 161 poz. 1688 nie musi on posiadać pełnomocnictwa wnioskodawcy - "Odpisy z ksiąg stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, lub przedstawiciela ustawowego".

  Jeśli rejestracji dokonuje osoba nie będąca członkiem rodziny wnioskodawcy, konieczne jest udzielenie jej pełnomocnictwa na piśmie.

  W rejestracji aktu małżeństwa może również pośredniczyć Konsulat, jednak w przypadku rejestracji bezpośrednio w polskim USC czas oczekiwania na przeprowadzenie procedury oraz wydanie polskiego odpisu aktu małżeństwa jest znacznie krótszy, a koszty postępowania niższe.

   

  Umiejscowienie aktu małżeństwa bezpośrednio w Polsce

  Przy rejestracji małżeństwa zawartego za granicą bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, należy złożyć następującą dokumentację:

  • odpis aktu małżeństwa wydany przez turecki urząd stanu cywilnego, zaleca się dostarczenie odpisu na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku, którą podpisały Turcja i Polska (możesz pobrać wzór tureckiego aktu małżeństwa: Evlenme Kayıt Örneği ),
  • odpis aktu urodzenia współmałżonka na którym widnieją pełne imiona, nazwiska i dane jego rodziców, (możesz pobrać wzór tureckiego aktu urodznia Doğum Kayıt Örneği ),
  • własny polski odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli małżeństwo będzie rejestrowane w innym USC, niż ten, który wydał akt urodzenia wnioskodawcy,
  • pisemne upoważnienie osoby wnioskującej o rejestrację małżeństwa, jeśli wniosek składa w jej zastępstwie inna osoba, nie będąca członkiem najbliższej rodziny.

  Do dokumentów w języku tureckim należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub poświadczone przez Konsulat.

  Na podstawie przedłożonej dokumentacji, Urząd Stanu Cywilnego w Polsce dokonuje rejestracji (wpisu) małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego oraz wydaje odpisy aktu małżeństwa.

   

  Umiejscowienie aktu małżeństwa za pośrednictwem Konsulatu

  Aby dokonać rejestracji małżeństwa za pośrednictwem Konsulatu, należy złożyć osobiście następującą dokumentację:

  • odpis aktu małżeństwa wydanego przez turecki urząd stanu cywilnego, zaleca się dostarczenie odpisu na formularzu wielojęzycznym, zgodnym z Konwencją Wiedeńską z 8 września 1976 roku, której stroną Turcja i Polska (możesz pobrać wzór tureckiego aktu małżeństwa: Evlenme Kayıt Örneği ),
  • odpis aktu urodzenia współmałżonka, na którym widnieją pełne imiona, nazwiska i dane jego rodziców, zaleca się dostarczenie odpisu na formularzu wielojęzycznym, (mozesz pobrać wzór tureckiego aktu urodznia Doğum Kayıt Örneği ),
  • własny polski odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli małżeństwo będzie rejestrowane w innym USC, niż ten, który sporządził akt urodzenia wnioskodawcy,
  • podanie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

  Do dokumentów w języku tureckim ( z wyłączeniem wielojęzycznych odpisów aktów USC) należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego. Konsulat nie wykonuje tłumaczeń. Konsulat dokonuje poświadczenia zgodności bez dodatkowych opłat.

  Na podstawie przedłożonej dokumentacji, Urząd Stanu Cywilnego w Polsce dokonuje rejestracji (wpisu) małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego oraz wydaje odpisy aktu małżeństwa.
  W przypadku gdy współmałżonek posiada aktu urodzenia wydany przez państwo spoza Unii Europejskiej i Turcji, jego akt urodzenia musi przed przetłumaczeniem zostać zalegalizowany (apostille).
  Wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego, małżonkowie mogą złożyć przed Konsulem oświadczenie w sprawie swojego nazwiska. Jeżeli oświadczenie takie nie zostanie złożone, oznacza to, że małżonkowie pozostają przy dotychczasowych nazwiskach.

  Czas oczekiwania na umiejscowienie zagranicznego aktu małżeństwa i uzyskanie polskich odpisów aktu małżeństwa za pośrednictwem Konsulatu wynosi około 2 miesięcy.

  Opłata konsularna za poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem i przekazanie do kraju podania o umiejscowienie tureckiego aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego: tabela opłat konsularnych poz. 54

  Podanie o umiejscowienie aktu małżeństwa w polskim USC - formularz do pobrania

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: